Logo

 

Pripojenie

 

Podrobný postup nájdete TU, prípadne nás kontaktujte na ovc@bvsas.sk a do e-mailu priložte kópiu z katastrálnej mapy s vyznačeným záujmovým územím. 

Podrobný postup nájdete TU, prípadne nás kontaktujte na ovc@bvsas.sk a do e-mailu priložte kópiu z katastrálnej mapy s vyznačeným záujmovým územím. 

Technické zásady riešenia pri navrhovaní a realizácii vodomernej šachty sú uvedené v dokumente „Technické podmienky“

Áno - vo formáte A4, v mierke: intravilán 1:1000, extravilán 1:2880. Ak je potrebné posúdiť širšie vzťahy, aj v mierke 1:5000, 1:10 000.

Vyjadrenie BVS je platné spravidla 2 roky.

Ak vodu používate aj na závlahu a spĺňate všeobecné podmienky pre montáž záhradného vodomeru, vyplnenú žiadosť, zašlite poštou alebo na ovc@bvsas.sk. Lehota na spracovanie je 30 dní od dátumu doručenia. Po kladnom stanovisku zašlite vyplnené tlačivo, s kópiou listu vlastníctva a zabezpečte splnenie podmienok z vyjadrenia (lehota 30 dní). Následne bude dohodnutý termínu obhliadky. Po splnení technických podmienok Vám bude predložená zmluva a bude s Vami dohodnutý termín montáže vodomeru. Za spotrebu vody nameranú týmto vodomerom sa platí iba vodné

Vyplnenú žiadosť, zašlite  poštou alebo na ovc@bvsas.sk. Ak sa napájate sa cez tzv.   T-kus v šachte, ktorú vybudoval iný odberateľ – vyžaduje sa dohoda o pripojení na vodovodnú prípojku a notársky overený súhlas obidvoch zúčastnených strán. Lehota na spracovanie je 30 dní od dátumu doručenia. Po kladnom stanovisku zašlite vyplnené tlačivo, s kópiou listu vlastníctva a zabezpečte splnenie podmienok z vyjadrenia (lehota 30 dní). Následne bude dohodnutý termínu obhliadky. Po splnení technických podmienok Vám bude predložená zmluva a bude s Vami dohodnutý termín montáže vodomeru.

 

Zmeny

 

Podajte poštou, emailom alebo osobne na kontaktnom centre vyplnené a podpísané Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste. 

Áno, je potrebné predložiť k nahliadnutiu úmrtný list, resp. právoplatné dedičské rozhodnutie.

Podajte poštou, emailom alebo osobne na kontaktnom centre vyplnené a podpísané Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste. ​

Podajte poštou, emailom alebo osobne na kontaktnom vyplnenú Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných. K nahliadnutiu priložte kolaudačné rozhodnutie. Po aktualizácii údajov Vám budú predložené na podpis dve vyhotovenia zmluvy. 

Podajte poštou, emailom alebo osobne na kontaktnom vyplnenú Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných. Korešpondenčnú adresu môžete zmeniť/upraviť aj prostredníctvom Zákazníckeho portálu v sekcii Osobný profil. 

Podajte poštou, emailom alebo osobne na kontaktnom vyplnenú Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných. K nahliadnutiu priložte doklad preukazujúci uvedenú zmenu Po aktualizácii údajov Vám budú predložené na podpis dve vyhotovenia zmluvy. 

Ak sa nemení IČO je potrebné zaslať vyplnenú Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných, výpis z Obchodného registra (orsr.sk) alebo iného registra (zrsr.sk, register spoločenstiev vlastníkov bytov a NP, alebo iného registra, prípadne iný doklad preukazujúci zmenu) a čísla všetkých odberných miest OM, ktorých sa zmena má týkať.

Podajte poštou, emailom alebo osobne na  kontaktnom centre vyplnenú Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných a doklad o pridelení súpisného čísla. 

 

Fakturácia a úhrada

 

Overenie je možné telefonicky alebo poštou/emailom. Priložte aj príslušný doklad o úhrade. 

Oznámte nám túto skutočnosť telefonicky alebo poštou/emailom. Priložte aj príslušný doklad o úhrade. 

Vyplňte a odošlite Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných. BVS Vám pripraví Mandát na inkaso SEPA. Bez spätného zaslania potvrdeného mandátu nebude Vaše inkaso aktivované. Zároveň je potrebné, povoliť vo Vašej banke inkaso z Vášho účtu pre BVS, a.s.. V prípade, ak banka bude od Vás vyžadovať Referenciu Mandátu (UMR), nájdete ho v nami zaslanom doklade Mandátu. Začína číslom 20. 
 

Pri platbe inkasom sa neuvádza žiaden variabilný symbol.

Zmenu čísla bankového účtu je potrebné nahlásiť písomne (pošta/email).

Áno, platba prostredníctvom internet bankingu je možná. Platbu realizujte prostredníctvom účtu uvedeného na faktúre. Pri úhrade vždy zadajte správny variabilný a zároveň aj špecifický symbol.  

Dôvodom môže byť suma faktúry k úhrade nad limit zadaný v banke, nedostatok finančných prostriedkov na Vašom účte alebo zmenené číslo Vášho účtu, ktoré nám nebolo Vami oznámené. Ďalším dôvodom môže byť zadanie variabilného symbolu pri zriadení inkasa.

Nie, za naše služby sa formou SIPO platiť nedá.

Požiadajte nás písomne (poštou/emailom) o vrátenie preplatku. Duplicitná platba bude vrátená v závislosti od spôsobu jej úhrady. Ak pri kontrole zistíme neuhradenú pohľadávku po lehote splatnosti, môže byť duplicitná platba použitá na úhradu tohto nedoplatku.

Faktúru reklamujte písomne (poštou/emailom) s uvedením dôvodu (uviesť skutočný stav na vodomere). Priložte fotografiu stavu vodomeru s viditeľným číslom meradla. Je dôležité vylúčiť poruchu na domácom rozvode vody (t.j. únik vody). Reklamácia faktúry nie je dôvodom na jej neuhradenie. 

Reklamáciu  faktúry je potrebné podať najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia príslušnej faktúry, písomne (poštou/emailom). Reklamácia faktúry nie je dôvodom na jej neuhradenie a jej podanie si vyžaduje doloženie stavu na vodomere, ktorý je reklamovaný. 

Faktúra za vodné a stočné má štandardnú splatnosť (t.j. dátum, kedy má byť dlžná suma pripísaná na náš účet) 14 dní od jej odoslania. Sankcie z omeškania sa účtujú podľa platných Všeobecných obchodných podmienok.    

 1. Prihláste sa na Zákaznícky portál BVS
 2. Osobný profil – Platobné účty 
 3. Skontrolujte správnosť čísla bankového účtu (ak už existujé)
 4. Pridať IBAN – vložte nové číslo – Odoslať

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX

alebo

VÚB, a.s.
IBAN: SK68 0200 0000 3500 0100 4062, BIC: SUBASKBX

Upozorňujeme na nevyhnutnosť uvedenia variabilného symbolu k platbám (uvádzajte 20000XXXXX). Číslo faktúry nezadávajte. 

 1. Prihláste sa na Zákaznícky portál BVS
 2. Osobný profil – Zmena spôsobu platby:
  • označte odberné miesto 
  • označte spôsob platby – Inkaso 
  • vyplňte účet pre vrátenie preplatku a účet, z ktorého platíte (ako si nastaviť účet?)
 3. Hlaška: Potvrdiť založenie inkasa – Áno
 4. Systém vygeneruje SEPA mandát, ktorý Vám budé odoslaný na e-mail
 5. Vo Vašom internet bankingu si vytvorte súhlas s inkasom voči BVS, a. s. (mandát na inkaso SEPA si viete aktivovať na základe dokladu v e-maile aj na pobočke Vašej banky)
 • Aktivácia e-faktúry: po registrácii a prihlásení sa do profilu cez Zákaznícky portál
 • Zrušenie e-fakúry: emailom na zakaznickyportal@bvsas.sk

Pre skvalitnenie služieb Vás prosíme o uvedenie dôvodu zrušenia e-faktúry.  

Aktivovaním e-faktúry cez Zákaznícky portál BVS, bude automaticky deaktivované zasielanie PDF zo Zelenej pošty.

BVS, a.s., pristúpila k mimosúdnemu vymáhaniu niektorých pohľadávok prostredníctvom dvoch externých advokátskych kancelárií:

 • M.B.A. LEGAL advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka, Tallerova 4, Bratislava
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o., Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava

Zastupujúce advokátske kancelárie v rámci mimosúdneho vymáhania zasielajú k úhrade nevysporiadaných záväzkov voči BVS, a.s., výzvy (sms správa, email, list), prípadne zákazníkov kontaktujú telefonicky. Ak vám bude doručená výzva alebo budete telefonicky oslovení niektorou z týchto advokátskych kancelárií, znamená to, že váš záväzok voči BVS sme postúpili do správy niektorého z vyššie uvedených právnych zástupcov, ktorým pri vysporiadavaní vašich záväzkov BVS, a.s., poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

Žiadame vás, aby ste sa v prípade doručenia výzvy k úhrade obracali výlučne na advokátske kancelárie a využili pritom kontaktné údaje, uvedené vo výzve. V prípade tel. kontaktu vás žiadame spolupracovať s advokátmi a vysporiadanie záväzkov riešiť s nimi.

Pre doplnenie uvádzame, že pohľadávky postupujeme k mimosúdnemu vymáhaniu až po odoslaní všetkých upomienok ku každej vymáhanej faktúre.

 

Zrážkové vody a kanalizácia

 

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvedených verejnou kanalizáciou sa stanovuje na základe Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003. 
 

Výpočet:

Ročné množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie (väčšinou je to zastavaná plocha nehnuteľnosti), súčiniteľu odtoku (ktorý je závislý od charakteru povrchu plochy – kategória A, B, C) a ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu (ktorý je závislý od lokality, podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu za obdobie predchádzajúcich 5 rokov).

 • kategória plochy A – pre zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod. = súčiniteľ odtoku 0,9 
 • kategória plochy B – pre čiastočne priepustné spevnené plochy: dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod. = súčiniteľ odtoku 0,4 
 • kategória plochy C – pre dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: trávniky, záhrady a pod. = súčiniteľ odtoku 0,05

Kategória plochy A (m2) x 0,9 + kategória plochy B (m2) x 0,4 + kategória plochy C (m2) x 0,05 = redukovaná plocha (m2). Redukovaná plocha (m2) x ročný úhrn zrážok (m) = ročný objem zrážkových vôd (m3/ rok). Vo faktúre je vyúčtované také množstvo z celkového ročného množstva odvedených vôd, ktoré zodpovedá presne počtu dní (dátum od... do) uvedenému na faktúre (ročný objem vôd z povrchového odtoku/ 365 dní = denný objem vôd z povrchového odtoku x počet dní, uvedený na faktúre = fakturovaný objem vôd z povrchového odtoku).

Kontaktujte BVS so žiadosťou o úpravu fakturovaného množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie. Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného cenníka

Viac o vypočte zrážkových vôd a znížení nákladov na ich odvádzanie

Vo výške aktuálne platnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Existencia odberného miesta a vybudovanej kanalizačnej prípojky

 • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii – uveďte popisu spôsobu odvádzania 
 • po súhlasnom stanovisku BVS, a.s., doručíte tlačivo Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou. 
 • následne Vám zašleme na podpis aktualizovanú Zmluvu. 

V prípade riešenia pripojenie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie zároveň s vybudovaním novej kanalizačnej prípojky, postupujte podľa:
Postup zriadenia vodovodnej/kanalizačnej prípojky pre nehnuteľnosť doposiaľ bez pripojenia na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu

 

Vývoz je možný len na základe platnej zmluvy s BVS a.s.

Na ČOV nie je možné vyvážať kvapalné odpady z odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a nebezpečné odpady a ani zazmluvniť vozidlo určené na prepravu nebezpečných odpadov/látok (ADR). BVS neposkytuje službu zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu, v prípade podozrenia na takýto vývoz, bude zmluva vývozcovi okamžite vypovedaná a vozidlo z areálu vykázané.

 

 

Zákaznícky portál

 

Som nový zákazník - mám odberné miesto, ale nemám ešte faktúru.

Pri registrácií uveďte e-mail, ktorý od Vás evidujeme v našom informačnom systéme - ak Váš e-mail neevidujeme, resp. sa nezhoduje s tým, ktorý chcete používať, kontaktujte nás na zakazníckyportal@bvsas.sk 

Som dlhoročný zákazník, ale neviem nájsť faktúru

Pošlite e-mail na zakaznickyportal@bvsas.sk s aspoň identifikačnými údajmi (číslo odberného miesta, číslo odberateľa, číslo zmluvy, číslo vodomeru) a údaje Vám zašleme. 

Číslo odberateľa nájdete na Vašej faktúre. Musí obsahovať presne 10 číslic a začína na číslo 1 

 

 

Na základe histórie dát je Vami zadaný stav nad/pod limitom Vašej bežnej spotreby. Z tohto dôvodu je potrebné pre overenie doložiť aj fotografiu vodomeru.  

Registračný email nie je možné zrušiť. Je potrebné sa registrovať nanovo. V prípade, ak si vytvoríte novú registráciu a starú si prajete úplne zrušiť, napíšte na zakaznickyportal@bvsas.sk 

Vaše prihlasovacie údaje si môžete zmeniť aj kliknutím na tento odkaz Zabudli ste heslo?

V prípade, ak je odberné miesto viazané na iného zákazníka je potrebné zaregistrovať odberné miesto zvlášť, pod unikátnym emailom. Ak ide o tú istú osobu, je možné odberné miesta zlúčiť pod jedného zákazníka zaslaním e-mailovej žiadosti na ZakaznickyPortal@bvsas.sk. Táto zmena si vyžaduje aj novú zmluvu, ktorú Vám zašleme.

Prihlásenie na portál je možné iba z krajín: SVK, CZ, AT, HU a DE. 

 

Poruchy

 

Kontaktujte nás (nonstop) na bezplatnej telefonickej linke dispečingu BVS, a. s., 0800 121 333.

Kontaktujte nás na bezplatnom telefonickom čísle dispečingu 0800 121 333. BVS, a.s., spravuje iba okrúhle kanalizačné poklopy na verejnej kanalizácii. Chýbajúce hranaté a mriežkované poklopy na kanalizačných vpustiach hláste správcovi príslušnej komunikácie.

Zabezpečte aby nikto na predmetnom odbernom mieste nebral vodu a v tomto čase choďte overiť, či vodomer neindikuje prietok pri zatvorených armatúrach. Ak vodomer indikuje prietok napriek tomu, že neodoberáte vodu, pravdepodobne máte poruchu na domácom rozvode vody. 

Iba v prípade, že to umožňujú kapacitné podmienky a táto služba je spoplatnená podľa platného cenníka

Nie, odberateľ je povinný si zabezpečiť sám, na vlastné náklady cez súkromnú firmu 

Porucha v priestore medzi vodomerom a napojením prípojky na verejný vodovod: 

kontaktujte dispečing. Je pravdepodobné, že bude potrebné uzavrieť prívod vody na uličnom uzávere. Tento úkon je spoplatnený podľa Cenníka výkonov a služieb BVS, a.s. 


Porucha na vodomere:

kontaktujte dispečing alebo call centrum - túto skutočnosť nahláste ešte pred realizáciou opravy.

 

Odcudzenie vodomeru, príp. iné poškodenia: 

oznámte skutočnosť na: call centrum alebo dispečing, prípadne písomne. 

 

Majiteľ prípojky zodpovedá za celú prípojku až po jej napojenie na verejný vodovod, resp. na verejnú kanalizáciu. To znamená, že zodpovedá aj za poruchy, ktoré vzniknú medzi napojením prípojky na verejný vodovod a vodomerom BVS, a. s. Vodomer je majetkom BVS, a.s.

 

Rozbor a kvalita vody

 

Informácie získate v sekcii O vode

Cena rozboru vody je navýšená o cenníkové položky: doprava a odber našim pracovníkom.
Jednotlivé cenníkové položky nájdete v Cenníku laboratórnych činností BVS, a. s. 

Reklamáciu predložte písomne (poštou/emailom), telefonicky alebo osobne v kontaktnom centre. Špecifikujte, ktoré senzorické ukazovatele reklamujete (napr. farbu, zákal, chuť, pach, mikrobiologické ukazovatele a pod.) a bližšie ich popíšte, napr. chuť – sladká/horká, pach – po chemikálii/plaste, farba – hnedá, a pod. 

 • bývam v rodinnom dome a reklamujem mikrobiologickú kontamináciu alebo zápach vo vode -  uveďte, či využívate vodu aj z iného zdroja (studňa), resp. či máte na domovom rozvode inštalovaný filter na vodu.
 • Bývam v bytovom dome - uveďte či problém s kvalitou vody majú aj vaši susedia, prípadne susedia vo vedľajšom bytovom dome, ako aj skutočnosť, či v bytovom dome prebieha rekonštrukcia niektorého z bytov.
 • Reklamujem zákal vo vode po predchádzajúcom prerušení dodávky pitnej vody, kontaktujte dispečing

 

Rozbor vody je možné si objednať písomnou formou, vyplnením tlačiva Žiadosť o rozbor vody a jeho doručením poštou, emailom na sluzby@bvsas.sk alebo pomocou kontaktného formuláru, prípadne osobne na ktorékoľvek kontaktné centrum.


Vo formulári uveďte kontaktné údaje: (fakturačnú / doručovaciu adresu, e-mail, tel. kontakt, v prípade fyzickej osoby dátum narodenia, v prípade právnickej osoby IČO/ DIČ / IČ DPH). Uveďte informácie o odbernom mieste a špecifikujte požadovaný rozsah ukazovateľov.


V prípade celoročnej objednávky na pravidelný rozbor vody postačuje predložiť jednu písomnú objednávku na začiatku roka.
Po zaevidovaní objednávky Vás budú kontaktovať zodpovední pracovníci laboratória na dohodnutie si podrobností k odberu vzorky.

 

Iné

 

Písomne môžete požiadať o úradné preskúšanie vodomeru. Vodomer bude odoslaný na úradné preskúšanie nezávislým subjektom (Slovenská legálna metrológia n. o.) do 30 dní od prijatia žiadosti. Výsledok zasielame bezodkladne (max do 14 dní od jeho doručenia). Ak vodomer vyhovie úradnému preskúšaniu, náklady spojené s výmenou a s úradným preskúšaním uhrádza odberateľ v zmysle platného cenníka (časť 1.7). Žiadosť o úradné preskúšanie vodomeru odberateľa neoprávňuje neuhradiť faktúru. 

Zabezpečujeme výmenu vodomerov pravidelne každých šesť rokov bezplatne. Výmena v prípade, že požiadate o úradné preskúšanie, je v prípade zistenia, že je meradlo v poriadku, fakturovaná ako platená služba podľa skutočných nákladov vzniknutých BVS, a.s.. V prípade, že vodomer bol chybný, je táto výmena bezplatná.

Nie, túto možnosť si musí odberateľ, resp. vlastník vodovodnej prípojky zisťovať a riešiť sám cez súkromnú firmu. 

Z dôvodu zarosenia vodomer nevymieňame. Ak sa nedá z tohto dôvodu odčítať stav, je potrebné vodomer odrosiť. Ak však o výmenu vodomeru požiadate, táto služba vám bude spoplatnená podľa aktuálneho cenníka

Podľa zákona č. 442/2002 Z. z., ak nie je množstvo odpadovej vody merané, má sa za to, že odberateľ vypustil do verejnej kanalizácie rovnaké množstvo vody, ako odobral z verejného vodovodu.

Je potrebné vypísať tlačivo Objednávka na práce, zaplatiť zábezpeku za hydrantový nadstavec v zmysle platného cenníka (1.5) a podpísať zmluvu o krátkodobej dodávke vody prostredníctvom prenajatého hydrantového nadstavca.

BVS, a.s., je oprávnená v zmysle Všeobecných obchodných podmienok prerušiť dodávku pitnej vody pre predmetnú nehnuteľnosť.