Logo
Úvod Pomoc a podpora Cenník Cenník backup 31-3-2022

Cenník

Odo dňa 1. apríla 2022 vstupuje do platnosti nová cena vodného, ktorú pre BVS, a. s., schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0014/2022/V

 

*Ceny platné od 1. apríla 2022

Regulovaná činnosť * Cena bez DPH/m3 Cena s DPH/m3
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,0387 € 1,2464 €
Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom 0,7267 € 0,8720 €
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9985 € 1,1982 €

 

Čo tvorí cenu vody?

  • Obnova majetku a opravy
  • Výrobný proces
  • Osobné náklady
  • Priemeraný zisk podľa URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)

 

Mapa cien vody 2021

Porovnanie cien na vodné a stočné na Slovensku. Aktualizované 10. februára 2021 

 

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 204/2018 Z. z. z 27. júna 2018, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 10.08.2020 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0016/2020/V, ktorým určil spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 ceny platné na obdobie od 14. augusta 2020. Podľa tohto rozhodnutia sa postupuje pri uplatňovaní cien do 31. decembra 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.