Logo

 

O Modrej škole

Ciele

  • formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti detí a mládeže o pitnej vode (úprava surovej vody, doprava, distribúcia) a jej rôznom využití (pitie, umývanie, varenie, hygiena a ďalšie),
  • rozšíriť poznatky detí a mládeže o odpadovej vode (ako vzniká odpadová voda, jej čistenie pred návratom do vodných tokov),
  • rozšíriť vedomosti detí a mládeže o ochrane vodných zdrojov, ochrane životného prostredia, pitného režimu a pod.,
  • zaujať mladých ľudí odbornými aktivitami, ktoré vo svojej činnosti realizuje BVS, a.s.,
  • systematicky vyhľadávať nadaných žiakov a študentov a zvyšovať ich záujem profesionálne sa orientovať na vodárenské odvetvie.

Naše aktivity 

Program je súborom viacerých typov aktivít a činností s tematikou pitnej vody, jej výroby, distribúcie, odvádzania a čistenia, ktoré vedú k vzdelávaniu, rozvoju návykov a zručností, zmene hodnotovej orientácie a spolupráci medzi školami, verejnosťou a vodárenskou spoločnosťou.

  

Kohutik

Výučbové programy

V priestoroch Vodárenského múzea realizujeme pre školy výučbové programy o vode

Kohutik

Exkurzie do objektov BVS 

V spolupráci s jednotlivými divíziami realizujeme pre školy exkurzie do vybraných objektov BVS 

Kohutik

Festival vody

Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií

Kde pôsobíme 

Vzdelávací program Modrá škola – voda pre budúcnosť sa realizuje prioritne v oblasti pôsobnosti BVS, a.s., teda na území Bratislavského kraja a časti Trnavského a Trenčianskeho kraja.

 

Prečo je dôležité vzdelávať o vode? 

Voda je pre ľudstvo nenahraditeľná, a podľa toho by sa s ňou malo zaobchádzať. Nakoľko si jej nenahraditeľnosť uvedomujeme a koľko v skutočnosti o vode vieme? Ukazuje sa, že v rebríčku hodnôt ľudí má pitná voda veľmi neadekvátne umiestnenie. Informácií o význame pitnej vody a jej dôležitosti pre zdravie človeka je nedostatok a často sú zavádzajúce. Pitný režim detí a mládeže je zanedbávaný. Rovnako aj povedomie o problematike súvisiacej s pitnou a odpadovou vodou, jej výrobou, distribúciou, odvádzaním a čistením, je nízke.

Vzdelávací program Modrá škola – voda pre budúcnosť vo svojej podstate nadväzuje na ciele a filozofiu samotnej BVS, a.s. v oblasti celospoločenskej osvety o vode a environmentálneho vzdelávania. Vychádza pritom z potreby vzdelávania o vode, jej dôležitosti už od raného detstva v snahe vštepovať už deťom správne návyky a postoje k vnímaniu a využívaniu tohto nenahraditeľného prírodného zdroja v zmysle trvalej udržateľnosti. Svojimi aktivitami tak dopĺňa formálne vzdelávanie na školách a prispieva k naplneniu obsahového rámca osnov štátnych vzdelávacích programov v rámci problematiky vody.