Logo

Zrážkový portál

V prípade, ak vám bola doručená výzva na zdokladovanie rozdielu plochy pre odvádzanie zrážkových vôd verejnou kanalizáciou, pripravili sme pre vás  video s jednoduchým návodom ako postupovať: 

 

 • zdokladovanie zrealizujete následne cez Zrážkový portál BVS
 • ak nemáte prístup k internetu, navštívte jedno z našich kontaktných centier, ktoré nájdete TU. Naši kolegovia vám pomôžu vložiť údaje do zrážkového portálu. 
   

V prípade osobnej návštevy kontaktného centra si prineste potrebnú dokumentáciu, z ktorej je možné určiť aktuálny stav nakladania so zrážkovými vodami, napríklad: 

 • fotodokumentácia nehnuteľnosti – celkový pohľad
 • fotodokumentácia rín – pohľad z diaľky, pohľad zaústenia rín z blízka
 • fotodokumentácia vybudovaného trativodu (fotodokumentácia v čase budovania, fotodokumentácia umiestnenia trativodu na pozemku)
 • zákres vybudovaného trativodu na katastrálnej mape
 • stručný popis vedenia vybudovaného trativodu – smer, dĺžka, počet napojených rín do trativodu
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • kolaudačné rozhodnutie
 • fotodokumentácia okolia – pohľad preukazujúci kam sú odvedené zrážkové vody
 • fotodokumentácia miesta vybudovaných vsakovacích nádrží
 • doklad o obstaraní vsakovacích nádrží
 • doklad o zabudovaní vsakovacích nádrží
 • fotodokumentácia zberných nádob
   

V prípade, ak do 30 dní od vystavenia výzvy nepredložíte potrebné doklady stanoveným spôsobom, bude vám zaslaná aktualizovaná zmluva, s plochami zistenými diaľkovým prieskumom. 

Ak sa potvrdí nesúlad medzi aktuálne zavedenou plochou a skutočnosťou, bude vám vystavená sankcia podľa platného cenníka a vyčíslená náhrada škody. 

Prejsť na Zrážkový portál