Logo

Hlásenie zmeny odberateľa

K zmene odberateľa je potrebné vyplniť, podpísať a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu požadované prílohy uvedené v žiadosti.

Poslať cez kontaktný formulár

 

 

Zmluvný zákazník bol jediným vlastníkom na odbernom mieste

  • o prepis zmluvy sa dá požiadať až po ukončení dedičského konania,
  • do ukončenia dedičského konania je možná len zmena korešpondenčnej adresy a aktivácia e-faktúry.

 

Zmluvný zákazník bol spoluvlastníkom na odbernom mieste

  • prepis zmluvy sa dá vykonať ihneď.

 

Na zmeny odberateľa je potrebné vyplniť tlačivo Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste. V prípade úmrtia odberateľa sa namiesto podpisu odhlasujúceho dokladá kópia úmrtného listu. 

Poslať cez kontaktný formulár

 

Zmena údajov zákazníka 

Ak sa mení trvalé bydlisko, je potrebné vyplniť a poslať e-mailom alebo poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných. V tlačive označte všetky požadované zmeny. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu doklad preukazujúci uvedenú zmenu. Pohodlne a bez papierov viete zmeniť trvalý pobyt cez Zákaznícky portál - Osobné údaje - Nastavenia kontaktu. 

Poslať cez kontaktný formulár

 

Ak sa mení meno, je potrebné vyplniť a poslať e-mailom alebo poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných a doklad preukazujúci zmenu mena (napr. sobášny list, príp. kópiu dokladu totožnosti s novým menom). 

Poslať cez kontaktný formulár

 

Zmenu spôsobu úhrady faktúr: zriadenie inkasa, zmenu inkasa, pridanie alebo zmenu bankového spojenia (pridanie/zmena čísla bankového účtu, ktoré eviduje BVS, a.s.) môže zákazník zrealizovať v zákazníckom portáli alebo je potrebné vyplniť, podpísať a poslať e-mailom, poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných.

Poslať cez kontaktný formulár

K zmene korešpondenčnej adresy je potrebné vyplniť, podpísať tlačivo  Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných a poslať e-mailom alebo poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s. Pohodlne a bez papierov viete zmeniť korešpondenčnú adresu cez Zákaznícky portál - Osobné údaje - Odberné miesta - Korešpondenčná adresa doručovania faktúr. 

Poslať cez kontaktný formulár

 

 

Zmena na odbernom mieste 

Ak sa mení adresa odberného miesta, je potrebné vyplniť, podpísať tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných spolu s dokladom o pridelení súpisného čísla (pomenovaní, premenovaní ulice a pod.) a poslať e-mailom alebo poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s.

Poslať cez kontaktný formulár

V prípade definitívneho ukončenia odberu a demontáže vodomeru je potrebné vyplniť tlačivo Objednávka na práce. 

Poplatok za demontáž vodomeru podľa Cenníka

Zrušenie prípojky sa vykonáva na základe písomnej žiadosti odberateľa. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., zrušenie prípojky je povinný vykonať majiteľ prípojky na vlastné náklady.
 
Po prijatí žiadosti s vami dohodneme osobne alebo písomne postup zrušenia prípojky (v žiadosti je potrebné uviesť korešpondenčnú adresu a telefonický kontakt), čas demontáže a potrebné zemné práce, ktoré treba vykonať pred zrušením prípojky, t. z. odkopanie vo vzdialenosti jedného metra v každom smere od miesta pripojenia na verejný vodovod. Po vykonaní zemných prác je potrebné vyplniť, podpísať a poslať e-mailom alebo poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s. písomnú objednávku na zrušenie vodovodnej prípojky. Samotné odrezanie vodovodnej prípojky, jej zablendovanie a demontáž vodomeru vykonávame približne do 7 dní od doručenia objednávky.


Ak je vodomer namontovaný na T-kus, výkopové práce sa nerealizujú.