Logo

Hlásenie zmeny odberateľa

K zmene odberateľa je potrebné vyplniť, podpísať a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu požadované prílohy uvedené v žiadosti.

Poslať cez kontaktný formulár

 

 

Zmluvný zákazník bol jediným vlastníkom na odbernom mieste

  • o prepis zmluvy sa dá požiadať až po ukončení dedičského konania,
  • do ukončenia dedičského konania je možná len zmena korešpondenčnej adresy a aktivácia e-faktúry.

 

Zmluvný zákazník bol spoluvlastníkom na odbernom mieste

  • prepis zmluvy sa dá vykonať ihneď.

 

Na zmeny odberateľa je potrebné vyplniť tlačivo Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste. V prípade úmrtia odberateľa sa namiesto podpisu odhlasujúceho dokladá kópia úmrtného listu. 

Poslať cez kontaktný formulár

 

Zmena údajov zákazníka 

Ak sa mení trvalé bydlisko, je potrebné vyplniť a poslať e-mailom alebo poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných. V tlačive označte všetky požadované zmeny. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu doklad preukazujúci uvedenú zmenu. 

Poslať cez kontaktný formulár

 

Ak sa mení meno, je potrebné vyplniť a poslať e-mailom alebo poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných a doklad preukazujúci zmenu mena (napr. sobášny list, príp. kópiu dokladu totožnosti s novým menom). 

Poslať cez kontaktný formulár

 

Zmenu spôsobu úhrady faktúr: zriadenie inkasa, zmenu inkasa, pridanie alebo zmenu bankového spojenia (pridanie/zmena čísla bankového účtu, ktoré eviduje BVS, a.s.) môže zákazník zrealizovať v zákazníckom portáli alebo je potrebné vyplniť, podpísať a poslať e-mailom, poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných.

Poslať cez kontaktný formulár

K zmene korešpondenčnej adresy je potrebné vyplniť, podpísať tlačivo  Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných a poslať e-mailom alebo poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s.

Poslať cez kontaktný formulár

 

 

Zmena na odbernom mieste 

Ak sa mení adresa odberného miesta, je potrebné vyplniť, podpísať tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných spolu s dokladom o pridelení súpisného čísla (pomenovaní, premenovaní ulice a pod.) a poslať e-mailom alebo poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s.

Poslať cez kontaktný formulár

V prípade definitívneho ukončenia odberu a demontáže vodomeru je potrebné vyplniť tlačivo Objednávka na práce. 

Poplatok za demontáž vodomeru podľa Cenníka je vo výške 83,04 € s DPH

Zrušenie prípojky sa vykonáva na základe písomnej žiadosti odberateľa. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., zrušenie prípojky je povinný vykonať majiteľ prípojky na vlastné náklady.
 
Po prijatí žiadosti s vami dohodneme osobne alebo písomne postup zrušenia prípojky (v žiadosti je potrebné uviesť korešpondenčnú adresu a telefonický kontakt), čas demontáže a potrebné zemné práce, ktoré treba vykonať pred zrušením prípojky, t. z. odkopanie vo vzdialenosti jedného metra v každom smere od miesta pripojenia na verejný vodovod. Po vykonaní zemných prác je potrebné vyplniť, podpísať a poslať e-mailom alebo poštou alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s. písomnú objednávku na zrušenie vodovodnej prípojky. Samotné odrezanie vodovodnej prípojky, jej zablendovanie a demontáž vodomeru vykonávame približne do 7 dní od doručenia objednávky.


Ak je vodomer namontovaný na T-kus, výkopové práce sa nerealizujú.