Logo

Priebeh realizácie štandardného pripojenia na infraštruktúru BVS, a.s.

 1. Žiadosť o zákres.

 2. Získanie kladného vyjadrenia k projektovej dokumentácii

 3. Podanie žiadosti o preverenie technických podmienok pripojenia na siete BVS

 4. Následne vás bude kontaktovať technický pracovník a dohodne si s vami termín kontroly, resp. obhliadky miesta pripojenia

 5. V prípade splnenia technických podmienok, vám technický pracovník predloží zmluvu o dodávke pitnej vody/odvádzaní odpadových vôd

 6. Po podpise zmluvy bude s vami dohodnutý termín montáže vodomeru

 

Nižšie nájdete presné inštrukcie, ktoré je potrebné splniť pri jednotlivých krokoch.

 

Pred spracovaním dokumentácie

Ak plánujete stavbu nehnuteľnosti alebo pripojenie na verejné siete, potrebujete zakresliť umiestnenie existujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
Informatívny zákres vodovodu a kanalizácie, ktorých prevádzkovateľom je BVS môžete získať:

 

 • alebo osobne na počkanie v kontaktných centrách našej spoločnosti, v čase určenom pre zákresy a technické konzultácie

V prípade žiadosti o zakreslenie sietí BVS poštou je potrebné predložiť tieto informácie:

 • aktuálnu snímku z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia v čitateľnej mierke
 • katastrálne územie
 • číslo parcely
 • kategóriu parcely

Požiadavku o zákres poštou treba zaslať na adresu BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava. Odpoveď bude zaslaná poštou do 30 dní.

 

Požiadať o zákres

Služba vypracovania zákresu pri osobnom podaní je spoplatnená vo výške 10 Eur. 

 

Elektronické požiadanie o zákres prostredníctvom formulára je stále zadarmo!

 

Na základe prvotnej informácie je potrebné dať si v teréne vytýčiť trasy a hĺbky verejného vodovodu a kanalizácie vrátane miesta možného pripojenia. K objednávke na vytýčenie sietí je potrebné priložiť mapový podklad (zákres sietí) s informatívnym zákresom verejného vodovodu a kanalizácie, potvrdený pracovníkom Oddelenia vyjadrovacích činností BVS, a.s.

V prípade záujmu o vytýčenie sietí je potrebné podať objednávku na práce, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje a prílohy:

 • všetky údaje potrebné k vypracovaniu faktúry (adresa, dátum narodenia alebo IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu),
 • kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne e-mail,
 • mapu so zakreslenými sieťami, potvrdenú oddelením vyjadrovacích činností BVS, a.s., s vyznačeným záujmovým územím.

Táto služba je spoplatnená v zmysle cenníka BVS, a.s. Cena sa vypočítava individuálne podľa viacerých parametrov.

 

 

 

Nové pripojenie

1
Zákazník

Podanie žiadosti o vyjadrenie

Formuláre pre túto etapu:

Spôsob podania:

 • Elektronicky, prostredníctvom e-mailu
 • Poštou
 • Osobne na pobočke BVS, a.s.

Postup:

 • Vyplňte žiadosť

 • Priložte tieto dokumenty:

  • projektovú dokumentáciu vodovodnej/kanalizačnej prípojky (návrh trasy vodovodnej/kanalizačnej prípojky, jej dĺžku, dimenziu) a vodomernej šachty/revíznej šachty (umiestnenie, vnútorné rozmery) s popisom,

  • kópiu aktuálneho listu vlastníctva,

  • kópiu z katastrálnej mapy,

  • prípadne potrebné súhlasy (viď časť Ďalšie prílohy).

 • Zašlite vyplnenú a podpísanú žiadosť a všetky dokumenty vo formáte PDF (nie fotografie mobilom) na ovc@bvsas.sk, 
  alebo 
  poštou na adresu BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava.
  alebo
  osobne na pobočke BVS, a.s.

2
BVS

Vystavenie faktúry

Doba trvania:

do 7 dní

Postup:

BVS, a.s., vám vystaví a zašle faktúru na úhradu poplatku za vyjadrenie v súlade s Cenníkom v sume 151,20 € (za jedno pripojenie na vodovod/kanalizáciu).

3
Zákazník

Uhradenie faktúry

Postup:

Žiadateľ uhradí poplatok za vyjadrenie do 14 dní od vystavenia faktúry.

4
BVS

Vyhotovenie vyjadrenia

Doba trvania:

do 30 dní od podania žiadosti (za podmienky uhradenia faktúry)

Postup:

Vyjadrenie bude zhotovené do 30 dní od zaevidovania a doručené žiadateľovi poštou.

1
Zákazník

Podanie žiadosti o vyjadrenie

Formuláre pre túto etapu:

Spôsob podania:

 • Elektronicky, prostredníctvom e-mailu
 • Poštou
 • Osobne na pobočke BVS, a.s.

Postup:

 • Vyplňte žiadosť

 • Priložte tieto dokumenty:

  • projektovú dokumentáciu v príslušnom stupni konania (musia v nej byť vyznačené a v technickej správe popísané prípojky vodovodu a kanalizácie, umiestnenie vodomernej a revíznej šachty)

  • kópiu aktuálneho listu vlastníctva,

  • kópiu z katastrálnej mapy,

  • prípadne potrebné súhlasy (viď časť Ďalšie prílohy).

 • Zašlite vyplnenú a podpísanú žiadosť a všetky dokumenty vo formáte PDF (nie fotografie mobilom) na ovc@bvsas.sk, 
  alebo
  poštou na adresu  BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
  alebo
  osobne na pobočke BVS, a.s.

2
BVS

Vystavenie faktúry

Doba trvania:

do 7 dní

Postup:

BVS, a.s., vám vystaví a zašle faktúru na úhradu poplatku za vyjadrenie v súlade s Cenníkom

3
Zákazník

Uhradenie faktúry

Postup:

Žiadateľ uhradí poplatok za vyjadrenie do 14 dní od vystavenia faktúry.

4
BVS

Vyhotovenie vyjadrenia

Doba trvania:

do 30 dní od podania žiadosti (za podmienky uhradenia faktúry)

Postup:

Vyjadrenie bude zhotovené do 30 dní od zaevidovania a doručené žiadateľovi poštou.

Osobne

O montáž vodomernej zostavy môžete požiadať:

 • v prípade, že vodovodná prípojka a vodomerná šachta boli vybudované v rámci výstavby verejného vodovodu,
 • ak sa chcete pripojiť na existujúcu vodovodnú prípojku suseda v jeho vodomernej šachte – osadenie vodomeru na T-kus.
1
Zákazník

Podanie žiadosti o vyjadrenie – odsúhlasenie osadenia vodomeru (prípadne vodomeru na T-kus)

Formuláre pre túto etapu:

Spôsob podania:

 • Elektronicky, prostredníctvom e-mailu
 • Poštou
 • Osobne na pobočke BVS, a.s.

Postup:

 • Vyplňte žiadosť

 • Priložte tieto dokumenty:

  • situáciu so zákresom existujúcej vodovodnej prípojky a vodomernej šachty s popisom,

  • kópiu aktuálneho listu vlastníctva,

  • kópiu z katastrálnej mapy,

  • v prípade vodomeru na T-kus u suseda, notárom overenú Dohodu o pripojení na vodovodnú prípojku (viď časť Ďalšie prílohy).

 • Zašlite vyplnenú a podpísanú žiadosť a všetky dokumenty vo formáte PDF (nie fotografie mobilom) na ovc@bvsas.sk, 
  alebo
  poštou na adresu  BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
  alebo 
  osobne na pobočke BVS, a.s.

2
BVS

Vystavenie faktúry

Doba trvania:

do 7 dní

Postup:

BVS, a.s., vám vystaví a zašle faktúru na úhradu poplatku za vyjadrenie v súlade s Cenníkom.

3
Zákazník

Uhradenie faktúry

Postup:

Žiadateľ uhradí poplatok za vyjadrenie do 14 dní od vystavenia faktúry.

4
BVS

Vyhotovenie vyjadrenia

Doba trvania:

do 30 dní od podania žiadosti (za podmienky uhradenia faktúry)

Postup:

Vyjadrenie bude zhotovené do 30 dní od zaevidovania a doručené žiadateľovi poštou.

 • Prekládka prípojky
 • Rekonštrukcie prípojky
 • Prekládka vodomeru 
1
Zákazník

Podanie žiadosti o vyjadrenie

Formuláre pre túto etapu:

Spôsob podania:

 • Elektronicky, prostredníctvom e-mailu
 • Poštou
 • Osobne na pobočke BVS, a.s.

Postup:

 • Vyplňte žiadosť o vyjadrenie, dôležité je aj vyplnenie kolónky o existujúcom odbernom mieste (OMxxxxxxxx)

 • Priložte tieto dokumenty:

  • projektovú dokumentáciu, v ktorej bude zdokumentované, ako bolo zásobovanie vodou (prípadne odkanalizovanie) riešené doteraz a návrh nového spôsobu - návrh trasy prípojky, jej dĺžka, dimenzia a návrh vodomernej (revíznej) šachty,

  • kópiu aktuálneho listu vlastníctva,

  • kópiu z katastrálnej mapy,

  • prípadne potrebné súhlasy (viď časť Ďalšie prílohy).

 • Zašlite vyplnenú a podpísanú žiadosť a všetky dokumenty vo formáte PDF (nie fotografie mobilom) na ovc@bvsas.sk, 
  alebo
  poštou na adresu BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
  alebo
  osobne na pobočke BVS, a.s.

2
BVS

Vystavenie faktúry

Doba trvania:

do 7 dní

Postup:

BVS, a.s., vám vystaví a zašle faktúru na úhradu poplatku za vyjadrenie v súlade s Cenníkom.

3
Zákazník

Uhradenie faktúry

Postup:

Žiadateľ uhradí poplatok za vyjadrenie do 14 dní od vystavenia faktúry.

4
BVS

Vyhotovenie vyjadrenia

Doba trvania:

do 30 dní od podania žiadosti (za podmienky uhradenia faktúry)

Postup:

Vyjadrenie bude zhotovené do 30 dní od zaevidovania a doručené žiadateľovi poštou.

 • V prípade, že vaša vodomerná šachta bude osadená na cudzom pozemku, je potrebné, aby vlastník toho pozemku dal písomný, notárom overený súhlas - Dohoda o umiestnení vodomernej šachty.
 • V prípade, že sa budete pripájať na vodovodnú prípojku suseda a v jeho vodomernej šachte bude osadený váš vodomer (na T-kus), je potrebné aby vám vlastník prípojky dal písomný, notárom overený súhlas - Dohoda o pripojení na vodovodnú prípojku.
 • V prípade, že sa budete pripájať na kanalizačnú prípojku suseda, je potrebné aby vám vlastník prípojky dal písomný, notárom overený súhlas - Dohoda o pripojení na kanalizačnú prípojku.
 • V prípade, že pozemok vlastnia viacerí spoluvlastníci, je potrebné aby vám dali ostatní spoluvlastníci súhlas na pripojenie pozemku na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu - Dohoda o pripojení nehnuteľnosti.

 

 

Realizácia

 • Podanie žiadosti o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod alebo žiadosti o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu osobne, poštou, elektronicky. V prípade pripojenia na vodovod aj na kanalizáciu je potrebné podať obidve žiadosti. 

 • BVS – realizácia do 30 dní od doručenia žiadosti.

 • Technický pracovník BVS kontaktuje zákazníka a dohodne si termín kontroly miesta pripojenia.

 • Kontrola preverí splnenie tech. podmienok, vyhotoví fotodokumentáciu, vyhodnotí splnenie podmienok: 
  • kladné – technický pracovník odovzdá zákazníkovi zmluvu na podpis, informuje ho o termíne pripojenia,
  • záporné – technický pracovník upozorní zákazníka na zistené nedostatky (nedostatky musí zákazník odstrániť) a zanechá kontakt pre účely vykonania opakovanej kontroly.
 • Montáž pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod je realizovaná v zmysle vyhlášky 276/2012 Z. z., § 2, ods. 1, písm. k, zabezpečenie plynulej dodávky vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej Zmluvy odberateľom, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak.
 • Montáž vodomeru prebehne v dohodnutom termíne a je spoplatnená v zmysle aktuálneho cenníka výkonov a služieb BVS, a.s.*

*  Aktuálne informácie o cenách nájdete v súčasnom cenníku.