Ochrana osobných údajov Mapa stránky Kontakty

a a aPrevádzkový poriadok

Návštevníci areálu sú povinní:

• Rešpektovať zásady bezpečného správania.

• Rešpektovať pokyny pracovníkov areálu, príslušníkov polície, mestskej polície a strážnej služby.

• Udržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť, ktorá by viedla k znečisteniu ovzdušia, vody a pôdy.

• Riadiť sa pokynmi pre návštevníkov areálu, vyvesenými na tabuliach na vstupných bránach a vo vnútri areálu.

• Deti do 8 rokov môžu areál užívať iba v sprievode rodiča alebo inej dospelej osoby.

Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy:

1. V záujme bezpečnosti v oddychovej zóne: a) nikto, okrem prevádzkovateľa, správcu a nimi určených osôb, nesmie zasahovať, upravovať a opravovať zeleň, alebo zariadenia oddychovej zóny b) je zakázané používať poškodené zariadenia

2. Za bezpečnosť detí zodpovedá ich dozor.

3. Voda vo vodných prvkoch nie je vhodná na pitie.

4. Pešie komunikácie sa v zimnom období neudržujú a ich využívanie je na vlastnú zodpovednosť.

5. V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov oddychovej zóny, je každý oprávnený volať na: a) číslo 112 - integrovaný záchranný systém b) číslo 159 - mestská polícia c) číslo 158 (príp. 112) - štátna polícia d) číslo 150 – Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Zakázané je:

• Parkovať motorové vozidlá mimo označeného parkoviska (na trávnatých plochách, na vnútroareálových komunikáciách, a pod.).

• Odhadzovať odpadky mimo odpadových nádob a voziť odpad do areálu, vytvárať skládky odpadu a vypúšťať tuky a oleje do areálovej kanalizácie, prípadne ich vylievať na zem.

• Stanovať a kempovať.

• Jazdiť na bicykli mimo povolenú cestu.

• Hrať loptové hry mimo určeného miesta.

• Zakladať ohniská a klásť oheň.

• Vodiť psov, venčiť ich na verejných priestranstvách.

• Nechávať deti bez dozoru.

• Zdržiavať sa v priestoroch areálu mimo prevádzkovej doby.

• Odkladať predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví, ako aj znečisťovať areál a vodnú plochu rôznym odpadom (skleným, biologickým, chemickým a pod.).

• Zneužívať prostriedky na privolanie prvej pomoci.

• Fajčiť, požívať alkohol alebo iné psychotropné látky.

 

 


Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Devínska cesta 1
841 10 Bratislava
tel.: +421 2 6020 1915

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.